LEVERINGSVOORWAARDEN

 

-1- dehockeyshop.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er veranderingen zijn aangebracht.

-2- Alle artikelen die door dehockeyshop.com worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld.

-3- Al de artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk. dehockeyshop.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het niet voorradig zijn van een artikel.

-4- Het risico tijdens het transport van de door u bestelde producten is voor dehockeyshop.com. tot op het moment van aflevering van het/de product(en). Daarna gaat het risico over op de koper, behoudens de wettelijke aansprakelijkheden.

-5- dehockeyshop.com is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook.

-6- De leveringstermijn, af hockeyshop, van het artikel bedraagt maximaal 5 werkdagen, indien voorradig. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door dehockeyshop.com overschreden wordt, zal u hiervan per telefoon of e-mail in kennis worden gesteld. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met dehockeyshop.com te ontbinden door dit schriftelijk via e-mail aan dehockeyshop.com te melden.

-7- dehockeyshop.com behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.

-8- Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt het dehockeyshop.com haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie.

-9- dehockeyshop.com zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet-nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier.

-10- dehockeyshop.com is enkel aansprakelijk als er waarneembaar sprake is van nalatigheid en slordigheid in de afhandeling van de order(s).

-11- In dat geval stelt dehockeyshop.com u in de gelegenheid het bestelde artikel binnen 8 dagen te retourneren indien u niet tevreden bent over het geleverde artikel.
Bij terugzending moet aan de volgende eisen worden voldaan.
- het product mag niet gedragen of gebruikt zijn.
- het product moet in de originele verpakking worden teruggezonden.

-12- Heeft u een klacht, dan kunt U deze klacht per email versturen naar
bestelling@dehockeyshop.com of een informatief schrijven meesturen met het geretourneerde artikel.

-13- Wanneer u een artikel terug wilt sturen of om wilt ruilen bij dehockeyshop.com, zijn de kosten van transport voor rekening van u als klant. Het pakket kan worden verzonden met TNT post op uw lokale postkantoor.

-14- Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit het dehockeyshop.com iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. dehockeyshop.com is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van dehockeyshop.com zouden voorkomen.

-15- Alle klachten in verband met levering, kwaliteit en hoedanigheid van het artikel zullen door dehockeyshop.com in behandeling worden genomen.

-16- Garantievoorwaarden met betrekking tot hockeysticks. De garantietermijn op seniorsticks bedraagt 2 maanden. Zonder factuur als bewijs van de aankoopdatum worden uw klachten niet in behandeling genomen. Op stickbreuken is alleen garantie van toepassing als er sprake is van een fabricagefout. Op jeugdsticks en indoorsticks wordt geen garantie gegeven.

 

 

DE GARANTIE VERVALT INDIEN:

* De stick niet goed is onderhouden.

* Er slijtage aantoonbaar is buiten het slaggedeelte, zoals de slijtage of breuk ontstaan   na de uitvoering van de Argentijnse backhand- en/of forehandslag (flatsen).

* Defecten ontstaan als gevolg van verkeerd of ongeoorloofd gebruik. Breuk tegen de slagrichting in wordt als verkeerd gebruik aangemerkt.

* De haak afgesleten is door natuurlijke slijtage.


Mededeling: Het is niet ongebruikelijk dat hockeyers die meerdere malen per week trainen en een wedstrijd spelen 2 of meer sticks per seizoen verslijten. De krul kan doorslijten door b.v. de zandkunstgrasvelden. Hockey blijft immers een contactsport met alle risico's van dien voor het speelmateriaal.